top of page

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Door simpelweg goederen te bestellen, verklaart de koper de volledige toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden en doet hij volledig afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden.
De koper kan zich slechts op uitzonderingen op deze algemene verkoopvoorwaarden beroepen indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.


ARTIKEL 2 - Catalogi, prijzen, advertenties en documenten die technische specificaties bevatten, hebben slechts een indicatieve waarde. Offertes die naar de koper worden verzonden, zijn slechts één maand geldig. Hieruit kan geen enkele verplichting of garantie van welke aard dan ook voor de koper voortvloeien.


ARTIKEL 3 - Een verkoop komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door de verkoper. Deze bepaling geldt ook indien bij het sluiten van de overeenkomst een vertegenwoordiger van de verkoper betrokken was.
Voor orderbevestiging vragen wij een aanbetaling van 30%.
Wanneer wij uw producten in de winkel ontvangen, sturen wij u een factuur voor een extra 30%. Het eindsaldo wordt betaald zodra de installatie bij u thuis is voltooid.
Elke bestelling impliceert de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.
Aanvaarding van de bestelling door de verkoper vindt plaats door het sturen van een orderbevestiging, of – bij gebreke daarvan – door het versturen van de factuur.
De verkochte goederen worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op de dag van levering.
Indien de solvabiliteit van de koper minder gunstig wordt, behoudt de verkoper zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de koper passende garanties te eisen voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. In het geval dat de koper de verkoper niet binnen 15 dagen na het verzoek betaalt, heeft de verkoper het recht om de aankoop geheel of gedeeltelijk te annuleren door middel van een eenvoudige ingebrekestelling per aangetekende brief.
De klant doet uitdrukkelijk afstand van de toepassing van zijn eigen algemene verkoopvoorwaarden, zelfs als deze later werden opgesteld dan deze algemene verkoopvoorwaarden. Elke afwijking van deze voorwaarden moet vooraf schriftelijk worden overeengekomen om geldig te zijn.
Onze facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen, tenzij anders aangegeven als betalingstermijn op de factuur of bestelling. In geval van niet-betaling op de vervaldag behoudt TelePrince SA zich het recht voor om een ​​betaling van een vaste rente te vragen ten bedrage van 10% van het nog verschuldigde bedrag. TelePrince SA heeft het recht om elke dienstverlening zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten in geval van laattijdige betaling.

Indien een betaling meer dan zestig (60) dagen na de vervaldatum nog steeds niet is betaald, behoudt TelePrince SA zich het recht voor om gebruik te maken van de diensten van een incassobureau. Alle juridische kosten zijn voor rekening van de cliënt.

ARTIKEL 4 - De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. De koper kan in geen geval over de verkochte goederen beschikken zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien hij de goederen toch aan een derde overdraagt, zal de koper de vordering die hij daardoor op deze derde verkrijgt, aan de verkoper cederen.


ARTIKEL 5 - Levering vindt plaats op het moment dat de goederen het magazijn van de verkoper verlaten. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper. Indien de verkoper door de koper het transport is toevertrouwd, zal hij, voor zover de koper geen wijze van transport heeft voorgesteld, ervoor zorgen dat het transport wordt uitgevoerd op de wijze die hij het meest passend acht. Hij kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


ARTIKEL 6 - Klachten wegens gebrek aan overeenstemming moeten binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen aan de verkoper worden meegedeeld. Na deze termijn worden de goederen geacht conform te zijn en definitief aanvaard te zijn. De verkoper garandeert de goederen tegen elk verborgen gebrek gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van levering.
De koper wordt geacht vooraf de bestemming van de goederen te hebben geverifieerd en te hebben geverifieerd of deze geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn. Uitgesloten van iedere garantie: door derden gerepareerde of vervangen zaken; gebreken het gevolg zijn van verkeerd gebruik door de koper
De diverse kabels, accessoires, hardware en arbeidsloon à € 80,- per uur per monteur worden na installatie gefactureerd, tenzij anders vermeld op de offerte. Dit bedrag gaat in vanaf het moment dat de installateurs bij de klant aanwezig zijn.
De werking van multimedia-apparaten vereist een efficiënt en stabiel wifi-netwerk waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.
Indien de koper een gebrek aan conformiteit of een verborgen gebrek claimt, behoudt de verkoper zich het recht voor om, indien de klacht gegrond is, de goederen te vervangen voor terugzending, op kosten van de koper, of om het equivalent aan te bieden of 'reparaties binnen de grenzen te verzekeren'.

hieronder gespecificeerde motten. Vergoeding voor enige andere directe of indirecte schade is in geval van reparatie uitdrukkelijk uitgesloten, de garantie is beperkt tot de gratis vervanging van defecte onderdelen, arbeids- en transportkosten zijn altijd ten laste van de koper. Kosten die verband houden met een deel van een levering geven de koper niet het recht de gehele levering te weigeren.
Zij kan de betaling om deze redenen ook niet opschorten.


ARTIKEL 7 - De overeengekomen levertijden zijn louter indicatief. Ze vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst. De koper kan geen schadevergoeding of ontbinding van de verkoop verkrijgen wegens laattijdige levering. Indien de vertraging meer dan 60 dagen bedraagt ​​en indien de ingebrekestelling 30 dagen zonder gevolg blijft, kan de koper de bestelling annuleren zonder recht op schadevergoeding.


ARTIKEL 8 - De door ons geleverde goederen mogen in geen geval voor wederverkoop worden gebruikt. Elke overtreding van dit artikel zal bestraft worden met een schadevergoeding van 50% van de gefactureerde bedragen.
Indien de koper het contract verbreekt of annuleert of indien het door zijn toedoen niet kan worden uitgevoerd, is hij ons een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling.


ARTIKEL 9 - Betreffende reparaties aan apparaten die in onze winkels zijn achtergelaten. Per gestort apparaat wordt een bedrag van € 85,- gevraagd ter dekking van de offertekosten, na ondertekende aanvaarding van de offerte door de klant. Dit bedrag van € 85,- wordt een waarborgsom op de genoemde reparatie.
De klant is verplicht het gerepareerde apparaat binnen de volgende maand op te komen halen.
Het kan zijn dat de klant deze reparatie bij hem thuis wil laten bezorgen. Dit kost hem € 100,- extra reiskosten.
Het apparaat wordt na een jaar in onze vestiging eigendom van Teleprince SA.


ARTIKEL 10 - Het ter beschikking gestelde vervangende materiaal wordt gefactureerd aan € 50 inclusief belasting/dag als het niet wordt teruggestuurd binnen 14 dagen na kennisgeving aan de klant van de voorbereiding van de reparatie.


ARTIKEL 11 - Indien een reparatie niet wordt uitgevoerd, wordt er een minimale specificatiekost van € 75,- aangerekend, indien het defecte toestel door de klant wordt aangevraagd en opgehaald. Deze specificatiekosten kunnen uiteindelijk komen te vervallen, na akkoord van onze technische afdeling en als het defecte apparaat niet opnieuw wordt aangevraagd.


ARTIKEL 12 - De factuur is betaalbaar binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. Alle facturen zijn contant betaalbaar in Ukkel, Opwijk, Mechelen, Luik. Andere geaccepteerde betaalmethoden leiden onder geen enkele omstandigheid tot verlenging. Elk bedrag dat op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 12% per jaar opleveren. Indien de kredietwaardigheid van de koper minder gunstig wordt, behoudt de verkoper zich het recht voor om, zelfs na verzending of gedeeltelijke levering van de goederen, van de koper passende garanties biedt voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen.
Bij niet-betaling door de koper behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Laattijdige betaling geeft de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag.
Dit bedrag geldt als een forfaitaire schadevergoeding. Het is onherleidbaar. Het wordt gebruikt om de schade te herstellen die voor de verkoper voortvloeit uit laattijdige betaling. De vergoeding kan echter nooit minder bedragen dan € 250,-.

ARTIKEL 13 - Elke klacht met betrekking tot een factuur moet ons binnen de 8 dagen schriftelijk worden meegedeeld. Het saldo van de factuur dient uiterlijk 15 dagen na tussenkomst betaald te worden.


ARTIKEL 14 - Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor geschillen. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om elk geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de plaats waar de koper zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft.


ARTIKEL 15 - Binnen zeven werkdagen, vanaf de dag die volgt op de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zijn aankoop kosteloos te annuleren, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument
afstand doen van dit recht is nietig. Wat de naleving van de termijn betreft, volstaat het dat de kennisgeving vóór het verstrijken van deze termijn wordt verzonden.


ARTIKEL 16 - In geval van een geschil met klanten die geen consument zijn, is de handelsrechtbank van het arrondissement van onze hoofdzetel exclusief bevoegd, tenzij de wet anders bepaalt.
Als de klant een consument is, is de enige bevoegde autoriteit voor procedures die de klant tegen ons aanhangig maakt de vrederechter of de rechtbanken van het arrondissement van ons hoofdkantoor, tenzij er dwingende wettelijke vereisten bestaan ​​die het tegendeel beweren.
Voor een procedure die is gestartdoor ons zelf zijn bevoegd, naar onze keuze, de rechter van de woonplaats van de gedaagde, de rechter van de plaats waar het contract werd ondertekend of die van de plaats van levering.


ARTIKEL 17- In gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de consumentenbescherming bij verkoop van consumptiegoederen niet van toepassing is, zijn de volgende regels van toepassing: door de goederen in ontvangst te nemen of weg te nemen, erkent de koper uitdrukkelijk dat deze reageren op zijn bestelling en vrij zijn van enig schijnbaar gebrek. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om eventuele overige gebreken binnen een maand na ontdekking schriftelijk aan de verkoper te melden. Indien voornoemd recht van toepassing is, is de klant verplicht om, op straffe van verval, de verkoper op de hoogte te stellen van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft opgemerkt.

bottom of page